KMA-Policy

Kvalité


Vi strävar efter att kunna erbjuda och leverera en total kvalité i hela byggprocessen, detta är ett viktigt medel för oss i den marknaden Bygguppdraget verkar. Vår ambition är att vara ett företag som ska förknippas med god kvalité och seriositet.

En stor del av våra uppdrag kommer via rekommendationer och från återkommande kunder, därför är det väldigt viktigt för oss att hålla våra kunder nöjda och alltid försöka överträffa kundernas förväntningar.

Miljö


Vårt miljöarbete är utformat för vårt företag och vår omgivning. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Med god planering och projektering innan projekten så ska vi tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners, underentreprenörer och kunder hitta kostnadseffektiva lösningar som inte påverkar kvalitén och miljön negativt på slutprodukten.


Arbetsmiljö


I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras på Ledningens genomgång där förslag tas fram till förändring av arbetssätt. Slutprodukten som levereras förutsätter en hög nivå på våra medarbetare, därför är det viktigt för oss att erbjuda medarbetarna möjligheter till personlig utveckling och utbildningar.

BF9K


Sedan hösten 2017 har Bygguppdraget certifierat sig inom Kvalité, miljö och arbetsmiljö via BF9K-systemet.


BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. 

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.


Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Titta på filmen nedan för mer information.